ПОЛИТИКА ЗА ОБРАРОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В съответствие с разпоредбите на чл. 13 от Регламент на ЕС 2016/679, ви предоставяме информация относно получаването на Вашата професионална автобиография.

Администраторът на данни е Zucchetti Bulgaria Ltd, със седалище България, гр. София, ул. „Анна Ахматова“ № 9, 1729, данни за контакт – имейл: zbulgaria.privacy@zucchetti.com, телефон: + 35 929583201.

 

В частност, Ви информираме, че:

 

* Вашите данни ще бъдат обработвани с цел оценка на професионалните Ви характеристики за установяване на трудово правоотношение или други форми на сътрудничество;

 

* Вашите данни ще бъдат обработвани както по електронен път, така и на хартия в рамките на организационните звена, посветени на управлението и администрацията, звената за управление на компанията и производствените звена, които може да се интересуват от Вашия професионален профил;

 

*  Вашите данни могат да бъдат съобщени на други компании от Zucchetti Group или такива, които са свързани със самата компания, както и с компании, с които Администраторите на данни имат партньорски отношения, за да преценятт интереса си към Вашия професионален профил. В този случай гореспоменатите компании ще се свържат с Вас или ще Ви предоставят информацията и ще получат Вашето съгласие, в случай че обработването на данни Ви надхвърля простото установяване на трудово правоотношение или сътрудничество;

 

* Вашите лични данни ще се съхраняват две години, след което се изтриват.

 

За всяка информация във връзка с извършената обработка, включително упражняването на правата, предвидени в чл. 15 ss от ОРЗЛД, субектът на данни може да се свърже с Администратора на данни на zbulgaria.privacy@zucchetti.com; ако субектът на данни желае да изтрие лични данни, присъстващи в базите данни на Администратора на данни, той/тя може да изпрати заявка на имейл адрес: job@zucchetti.com.

По всяко време можете да се свържете с надзорния орган във връзка с всяко предполагаемо незаконно обработване на данни.