Списък със стойности на допустимите дейности по ИКТ по пазарна оценка

ИКТ услуга и решение.

 

1. Създаване на онлайн магазин  1  бр. 10 700 лв.
2. Регистрация на търговска марка в България и/или
в Европейския съюз за   създадения онлайн магазин
1 бр. 4 700 лв.
3. Създаване на корпоративен уебсайт 1 бр. 8 000 лв.
4. Регистрация на търговска марка в
България и/или в Европейския съюз за
създадения корпоративен уебсайт 1 бр. 4 700 лв.
5. Маркетинг в социални медии (social
media marketing), включително управление
на PPC (pay-per-click) реклама – 1 300 лв. на
месец  1 бр. 15 600 лв.
6. Въвеждане на Система за управление на
ресурсите (ERP система) 1 бр. 20 000 лв.
7. Въвеждане на Система за управление на
взаимоотношенията с клиенти (CRM система) 1 бр. 20 000 лв.
8. Въвеждане на модул / система за
управление на веригата за доставки на
суровини/материали/компоненти/продукт
и за производствения процес 1 бр. 20 000 лв.
9. Въвеждане на модул / система за
управление на складовото стопанство(WMS) 1 бр. 20 000 лв.
10. Въвеждане на система/модул за
управление на производството 1 бр. 20 000 лв.
11. Въвеждане на модул / система за
управление на продажбите на дребно
(Point-of-Sale система) 1 бр. 18 000 лв.
12. Въвеждане на система за бизнес
анализи (Business Intelligence система) 1 бр.   19000 лв.
13. Въвеждане на система/платформа за
вътрешнофирмени обучения на служители
от разстояние в електронна среда 1 бр. 18 000 лв.
14. Въвеждане и сертификация на Система
за управление на сигурността на
информацията съгласно изискванията на
международния стандарт БДС ISO/IEC27001  1 бр. . 19 000 лв.
15. Изграждане на система за защита на
информацията в локална мрежа  1 бр.   20000 лв.
16. Изграждане на система за архивиране
на информация 1 бр. 18 000 лв.
17. Изграждане на система за управление
на съхранението и споделянето на информация  1 бр. 20 000 лв.