РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане втората процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0

ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА: 30 600 000 лв.

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ПОМОЩИ: „Минимална помощ“ (de minimis).

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие
  3 000 лева   20 000 лева

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ:

  Категория на предприятието   Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия до 100 %

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 41 000 лева
Малко предприятие ≥ 82 000 лева
Средно предприятие ≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021-ва година, който е ≥ 1 заето лице

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

7) Да са заявили подкрепа за основен код на икономическа дейност, който не попада в недопустими сектори и раздели от КИД-2008.

НЕДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;
 • J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

8) Кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че са предприятие, получило ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12):

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

 • Създаване на онлайн магазин;
 • Създаване на корпоративен уебсайт;
 • Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама.

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси:

 • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система);
 • Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
 • Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
 • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);
 • Въвеждане на Модул за управление на производството;
 • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);
 • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);
 • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията:

 • Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001;
 • Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;
 • Изграждане на система за архивиране на информация;
 • Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията и от трите групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ Кандидатите трябва да включат избраните услуги/решения в Приложение „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.

ВАЖНО: Окончателният вариант на „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, както и образец на Приложение „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, включително пределни цени за всяка услуга/решение, определени въз основа на извършено пазарно проучване, ще бъдат публикувани при обявяването на процедурата.

Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите (Разходите за обучение на служителите на предприятието за работа с внедрените решения ще бъдат включени в пределната пазарна цена на всяка отделна услуга/решение съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ) на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения.

Кандидатите нямат право да получат финансиране по предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура, включващи услуги/решения за въвеждане на Системи за управление на ресурсите (ERP системи) и/или Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM системи), и/или други системи/модули за управление на процесите в случай, че са сключили договор за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на НПВУ и са заявили разходи по т. 14.2, подточка „2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи“ от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1) Разходи за услуги и решения съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12). Разходите за заявените услуги/решения следва да са заложени от кандидатите в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТА:

 1. Административна допустимост
 2. Оценка на качеството – максимален брой точки 20, от които:
 3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 18 точки;
 4. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 2 точки.

Предложения за изпълнение на инвестиции, получили минимум 4 точки при оценката на качеството се класират в низходящ ред съобразно получената оценка.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 30.09.2022 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ – https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.