ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА “2021-2027

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027). (Списък с областите може да намерите в края на резюмето)
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

·   Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (средно списъчният брой на персонала им е от 250 души до 499 души и с годишен оборот до 100 млн. евро или чийто годишен баланс не надвишава 86 милиона евро)

·   Големи предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация – допустими партньори по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП И само в случай на проекти, които ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” (За целите на настоящата процедура се причисляват към големите предприятия)

·   регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

·   Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2022  г.
Микро предприятие ≥ 80 000 лева
Малко предприятие ≥  200 000 лева
Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 850 000 лева
Голямо предприятие/дружества със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лева

·   Допустими са всички икономически дейности по КИД-2008 с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на:

ü  Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“

ü  Сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“

ü  Сектор K „Финансови и застрахователни дейности“

ü  Дейностите и секторите, които се подпомагат по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020;

ВАЖНО: Получават се допълнителни точки ако разработваната по проекта иновация попада в кода на основната икономическа дейност на кандидата или партньора, осъществявана през последните 2 години (2021 и 2022).

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ:
 

Категория на предприятието Минимален размер на заявената БФП за един проект: Максимален размер на БФП в зависимост  от категорията на предприятието-кандидат
Микро предприятия 50 000 лева 250 000 лева
Малко предприятие 50 000 лева 400 000 лева
Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия 50 000 лева 500 000 лева

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за големи предприятия: 10 % от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

 

 

 

ПРОЦЕНТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ:
·   Максималният интензитет на помощта по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ може да достигне, както следва:

 

Вид изследвания Интензитет
Микро и малки предприятия Средни предприятия Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия
Експериментално развитие 60% 50% 40%
Индустриални научни изследвания

 

Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи, извършвани от него в проектното предложение по съответния режим.

Максималният интензитет на помощта по режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за Микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 60%.

Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи, извършвани от него в проектното предложение, финансирани по режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. За целите на настоящата процедура:

Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или

е въведен в употреба от предприятието (процес).

 

Допустими дейности:

ü Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

ü Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

ü Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

 

Допустими разходи:

·   Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията;

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор при пълна месечна заетост.

·   Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта;

·   Разходи за амортизация на сгради и помещения , вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.

·   Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията – разходи за възлагане на научни изследвания; разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица; разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията;

·   Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

·   Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.

ВАЖНО:

Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

  • TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;
  • TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;
  • TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;
  • TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

 

  • При партньорство / ефективно сътрудничество минимум 30%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.
  • В случай на проекти, включващи ПАРТНЬОРСТВО, разходите за външни услуги са допустими в размер до 20 % от общо допустимите разходи по проекта.
  • В случай на проекти, които се изпълняват ИНДИВИДУАЛНО само от предприятие[1]кандидат (не включват партньорство), ограничението на разходите за външни услуги от 20% не е приложимо, но се прилага ограничение до 20 % от общо допустимите разходи по проекта за „разходи за знания и патенти“.

 

Ø  БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 127 000 000 лева (64 934 068.91 евро).

Ø  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател

Ø  КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: етап обществено обсъждане

 

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ И ПОДОБЛАСТИ НА ИСИС 2021-2027
 

Изпълнението на проекта води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027 (https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/isis-2021-2027.pdf ).

 

В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните приоритетни подобласти:

Ø ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;

Ø 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

Ø Интернет на нещата (IoT);

Ø Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;

Ø Големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни;симулация, моделиране и цифрови близнаци;

Ø комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

Ø киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;

Ø блокчейн технологии;

Ø системи и услуги в сферата на финтех;

Ø технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);

Ø интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as[1]a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

Ø производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

 

В рамките на тематична област „Мехатроника и микроелектроника” се включват следните приоритетни подобласти:

Ø Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

Ø Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;

Ø Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;

Ø Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;

Ø Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;

Ø Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);

Ø Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;

Ø Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;

Ø Биомехатроника; Биоелектроника – моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;

Ø Системи и технологии за развитие на Синята икономика;

Ø Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;

Ø Фотоника и технологии за изображения;

Ø Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита[1]върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;

Ø Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;

Ø Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;

Ø Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;

Ø Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;

Ø Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;

Ø Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;

Ø Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;

Ø Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

 

В рамките на тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“ се включват следните приоритетни подобласти:

Ø Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

Ø Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

Ø Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

Ø Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

Ø Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

Ø Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

Ø Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

Ø Синя и зелена биобазирана икономика;

Ø Индустриални биотехнологии;

Ø ИКТ с приложение в тематичната област;

Ø Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;

Ø Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

 

В рамките на тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ се включват следните приоритетни подобласти:

Ø Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);

Ø Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

Ø Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 

В рамките на тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ се включват следните приоритетни подобласти:

Ø Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия,вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;

Ø Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

Ø Водород – базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;

Ø Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;

Ø Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;

Ø Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;

Ø Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.