Окончателен списък за допустими дейности по ИКТ

Списък на допустимите услуги и решения в областта на информационните технологии.

Група I. ИКТ услуги/ решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения.

 1. Създаване на онлайн магазин
 • Администраторски панел за управление на съдържание/продукти/клиенти;
 • Наличие на функционалност за продуктови филтри;
 • Наличие на функционалност за свързани продукти;
 • SSL сертификат за сигурност;
 • Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;
 • Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;
 • Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;
 • Регистриран собствен домейн;
 • Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз;
 • Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR);
 • Интегрирана система за картови плащания;
 • Имплементирани инструменти за маркетинг и анализ на поведението на потребителите;
 • Интегрирани базови възможности за SEO (Search Engine Optimization) – минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.

ПРОЕКТ

Национален план за възстановяване и устойчивост

Компонент „Интелигентна индустрия“

Програма за икономическа трансформация

СПИСЪК НА ДОПУСТИМИТЕ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПО ПРОЦЕДУРА „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ”

 

 1. Създаване на корпоративен уебсайт
 • Администраторски панел за управление на съдържанието;
 • Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR);
 • SSL сертификат за сигурност;
 • Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;
 • Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;
 • Aдаптивен (responsive) дизайн за мобилни телефони;
 • Регистриран собствен домейн;
 • Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз;
 • Имплементирани инструменти за маркетинг и анализ;
 • Изработени минимум следните вътрешни страници – oписание на дейността на предприятието; описание на продуктовото портфолио; контакти;
 • Интегрирани базови възможности за SEO (Search Engine Optimization) – минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.
 1. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay￾per-click) реклама
 • Изготвяне на основна/базова стратегия за развитие на избраните маркетинг канали, включваща основни цели и ключови показатели за изпълнение.
 • Изготвяне на план-график за публикуване на съдържание в избраните маркетинг канали;
 • Създаване на текстово съдържание (content) за реклама и за публикуване в профилите – рекламни послания, постове за социални мрежи, блог постове и др.
 • Създаване на визуално съдържание (creative) за реклама и публикуване в профилите – банери, обработка на продуктови снимки, видео формати и др.
 • Създаване и настройване на рекламните акаунти и свързването им с необходимите системи за анализ на целите и показателите;
 • Създаване и управление на рекламни кампании в социалните мрежи и/или търсачките;
 • Създаване на ретаргетинг/ремаркетинг кампании в социалните мрежи и/или търсачките;
 • Анализ и оптимизиране на рекламните кампании в социалните мрежи и/или търсачките.

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:

 1. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
 • Управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Управление на веригата за доставки;
 • Управление на производствения процес / процеса на предоставяне на услугата/ите;
 • Управление на продажбите;
 • Управление на складовото стопанство;
 • Управление на логистичните процеси;
 • Системата да поддържа множество потребителски роли и множество потребители, като при въвеждането всички потребители трябва да са персонални.
 1. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)
 • Управление на базата данни за клиенти, партньори и доставчици;
 • Управление на каналите за взаимодействие с клиенти, партньори и доставчици;
 • Управление на маркетинговите дейности на предприятието (сегментиране и генериране на нови потенциални потребители);
 • Управление на следпродажбеното обслужване (гаранционно обслужване, набиране на препоръки от клиенти, управление на рекламациите);
 • Аналитичен модул – анализ на поведението на потребителите и анализ на бизнес резултатите.
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).
 1. Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/ компоненти/продукти за производствения процес
 • Управление на доставките на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
 • Управление на логистичните процеси;
 • Функционалност за генериране на справки и анализи за целите на планирането и управлението на веригата за доставки;
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).
 1. Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул)
 • Управление на складовите наличности (запаси от материални ресурси, незавършено производство и готова продукция);
 • Управление на процесите по приемане и изпращане на продукти, стоки, суровини, материали;
 • Управление на складовото пространство и логистичните зони;
 • Функционалност за генериране на справки и анализи за целите на планирането и управлението на складовата дейност;
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).
 1. Въвеждане на Модул за управление на производството
 • Управление на производствения процес;
 • Управление на жизнения цикъл на продуктите;
 • Функционалност за генериране на справки и анализи за производствената дейност;
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).
 1. Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)
 • Специализиран POS терминал, интегриран с програма/софтуер за управление на складовите наличности;
 • Баркод четец;
 • Фискално устройство;
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).
 1. Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)
 • Функционалност за събиране/извличане и обработка на данни;
 • Анализ на продажбите;
 • Анализ на поведението на клиенти, доставчици и партньори;
 • Анализ на финансовите резултати;
 • Функционалност за извършване на сравнителни анализи на данни;
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,

ако е приложимо).

 1. Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда
 • Сигурен отдалечен достъп за провеждане на вътрешнофирмени обучения на служители на предприятието от разстояние в електронна

среда;

 • Възможност за интеграция на образователни ресурси за целите на провеждането на вътрешнофирмени обучения на служители на

предприятието;

 • Възможност за управление и проследяване на процеса на обучение;
 • Функционалност за проследяване на компетенциите на служителите, анализ и оценка на резултатите от проведени вътрешнофирмени

обучения на служителите на предприятието.

 1. Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001
 • Извършване на първоначален одит на наличните системи/процедури и практики за управление на сигурността на информацията;
 • Разработване на политики, процедури, регистри и документи в съответствие с изискванията на стандарта;
 • Преглед от ръководството;
 • Провеждане на вътрешен одит;
 • Сертифициране на въведената система за управление на сигурността на информацията от независим акредитиран орган по

сертификация.

 1. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа
 • Защитна стена за филтриране на интернет трафика;
 • Система за разпознаване на пробиви (IPS);
 • Система с централизирано управление за защита на сървъри и работни станции от зловреден код и мрежови атаки (EDR);
 • Управление и филтриране на достъпа до интернет за ограничение на достъпа до нежелани сайтове;
 • Централизирано управление на достъпа, интегрирано с всички компоненти на системата, включително свързване с мрежата

посредством жична или безжична връзка и многофакторна автентификация (MFA);

 • Възможност за сигурен отдалечен достъп до ресурсите на организацията (VPN);
 • Централизирано събиране, анализ и наблюдение на журнални файлове за разпознаване на събития, свързани с киберсигурността

(SIEM), който агрегира журналите от гореизброените системи;

 • Физически или виртуален сървър, точки за безжичен достъп, мрежови комутатор, мрежови маршрутизатор.

 Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност

 1. Изграждане на система за архивиране на информация
 • Анализ и изготвяне на план за архивиране на информацията, обработвана от предприятието;
 • Автоматично архивиране на информация от сървъри/работни станции/мобилни устройства съгласно изготвения план;
 • Вградена защита от атаки от типа „ransomware“;
 • Интеграция с централизирано управление на достъпа (при наличие на такова);
 • Разработване на процедури за възстановяване от архив;
 • Физически или виртуален сървър за съхранение на информация.
 1. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация
 • Централизирано управление на достъпа на служителите до информация и споделянето ѝ;
 • Централизирано управление на достъпа до информация, интегрирано с останалите системи в структурата на организацията;
 • Наличие на журнален запис на действията на потребителите (audit log);
 • Физически или виртуален сървър за съхранение и управление на информация и данни.

ВАЖНО:

 1. В минималния обхват на всички ИКТ услуги и решения от Групи I, II и III е включено предоставянето на обучение за служителите на предприятието кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител на съответната ИКТ услуга/решение.
 2. В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 4 от Списъка по-горе, то не е допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, 7 и 8 от Списъка.

Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 4 от настоящия Списък) или услуги/решения за

въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, т. 7 и т. 8 от Списъка.

 1. В случай че за въвеждането на дадена услуга/решение е необходимо придобиването на хардуерни елементи, които не са сред изрично

изброените като част от минималния обхват/функционалности на съответната услуга/решение, то разходите за необходимите допълнителни

хардуерни елементи са за сметка на кандидата.