Нови изисквания свързани със закона за защита на потребителите.

Какво Ви засяга?

28.05.2022 е датата, която трябва да сте отбелязали с червен кръг в календара си

Европейска директива приложена в ЗЗП е валидна и ще се бори за честен пазар .Така поне се твърди.

Важно е да направите промените в начина, по който привличате клиенти с промоции и отстъпки.

Направете го сега, докато проверката не е факт.

 • Начина Ви на работа при намаляване на цените и разбирането за предишна цена.
 • Правилата за определяне на предишна цена.
 • Изключенията в правилата за определяне на предишна цена.
 • Разширения обхват на ЗЗП чл. 63-66, който включва и договорите от разстояние – Електронна търговия.
 • Правилата за обявяване на намаленията и ключовите думи – прочетете внимателно и не забравяйте – предишна цена.
 • Какво е Намаление – това е важно защото горните изисквания се активират на база разбирането за намаление.
 • Къде не се прилагат новите правила за обявление на цените при намалени цени?
 • Какво е цена – вижте дефиницията за ЗЗП?
 • Не забравяйте да посочите и предишна цена при групови намаления (какво са групови намаления?).
 • Ако стоките Ви са в постоянно намаление на цената, дали може да използвате Прогресивни намаления ?
 • Какво са идентични стоки в контекста на Европейския съюз?
 • Прозрачност на отзивите на потребители за продукти.
 • Машините за търсене трябва да са откровени и прозрачни при класирането и резултатите и тяхното показване
 • Завишени санкции за новите нарушения.
 • Нови критерии за определяне на точния размер.

Началото:

Относно: Промени в Закона за защита на потребителите в изпълнение на Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза.

 

С Директива (ЕС) 2019/2161 са приети промени в четири директиви, уреждащи различни изисквания, свързани със защитата на правата на потребителите (неравноправни клаузи, обозначаване на цените на стоките, нелоялни търговски практики, права на потребителите, договори от разстояние и договори извън търговския обект).

 

Промените в тези директиви и изискванията, които се въвеждат с новата Директива (ЕС) 2019/2161, се отнасят до няколко групи въпроси относно защита правата на потребителите – санкциите, налагани за нарушения, онлайн търговията и търговията през онлайн платформи, нелоялни търговски практики, намаления на цените и др.

 

Промените в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) са приети в изпълнение на разпоредбите на Директивата и с тези промени се осигурява прилагането на тези изисквания в България. Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите е приет в началото на март 2022 г. и влиза в сила на 28.05.2022 г. Това е крайният срок определен в Директивата.

 

 1. Нови разпоредби относно обявяване намалението на цените на стоките

 

С Директивата се въвеждат изисквания относно обявяване на намаление на цените, които целят да се избегнат подвеждащи потребителите фиктивни намаления на цените. Подобно правило съществува и в сега действащия Закон за защита на потребителите. За България,   с наложените от Директивата промени в закона, изискванията относно обявяване на намаленията на цените са смекчени и стават по-гъвкави в сравнение с досегашното правило.

 

Съгласно действащите към настоящия момент разпоредби на ЗЗП (т.е. до влизане в сила на промените на 28.05.2022 г.) при обявяване на намаление на цените търговецът трябва да посочи старата цена на стоката, като под стара цена се разбира цената, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от един месец преди датата на намалението на цените.

 

 1. С промените в ЗЗП се въвеждат следните нови правила относно обявяването на намаление на цените:

1.1. Променя се терминът – вместо „стара цена“ вече следва да се използва „предишна цена“.

1.2. Под „предишна цена“ се разбира – най-ниската цена на стоката или услугата, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената в същия търговски обект, интернет страница или приложение.

Въвеждат се следните изключения от правилото за определяне на „предишна цена“:

 • 30-дневния срок не се прилага за храни и други бързо развалящи се стоки;
 • Определя се срок по-кратък от 7 дни преди датата на намалението на цената за следните категории стоки:
 • стоки, които подлежат на бързо разваляне
 • стоки, които имат кратък срок на годност
 • стоки, които се предлагат на пазара за период, по-кратък от 30 дни
 • При прогресивно намаление на цената предишната цена е цената без намаление преди първото намаление на цената.

 

Ако Ви е станало интересно, очаквайте следващите ни статии с тълкувания и примери…..